AKTUALNOŚCI:

Wielkanoc 2013

2013-03-26 11:30:22
Zdrowych, pogodnych, radosnych wit Wielkiej Nocy mionikom i sympatykom Towarzystwa Mionikw Kt yczy zarzd TMK.

kbNowe wadze Towarzystwa

2013-03-26 11:18:31


W dniu 12 marca odbyo si zebranie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Mionikw Kt. Sprawozdanie z caej kadencji 2008 – 2012 zoya przewodniczca Anna Chowaniak. Omwia w nim wszystkie dziaania i inicjatywy podejmowane przez TMK w okresie minionych 4 lat. Do najwaniejszych zaliczya m.in. wydawanie rocznika „Almanach Kcki”, coroczn kwest przeznaczon na renowacje zabytkowych grobw na kckim cmentarzu, wspprac z instytucjami kultury i owiaty w Ktach, zoenie wniosku o nadanie Ktom przez Papiea patronatu Jana Kantego, odnalezienie w Niemczech dzwonu „Micha”, zrabowanego w czasie II wojny wiatowej z kocioa w. w. Magorzaty i Katarzyny oraz uruchomienie strony internetowej.
Zebrani udzielili absolutorium ustpujcemu zarzdowi i wybrali nowy w skadzie:

- Kazimierz Brzuska przewodniczcy
- Wadysaw Surwka z-ca przewodniczcego
- Grayna Flasz z-ca przewodniczcego
- Marek Nycz sekretarz
- Krystyna Gral skarbnik
- Janina Korczyk czonek zarzdu
- Jacek Bakalarski czonek zarzdu

Komisja Rewizyjna bdzie pracowa w skadzie:
- Adam Bogusz przewodniczcy komisji
- Maria Mitoraj – Mrzygd czonek komisji
- Zofia Jachnicka czonek komisji.

Zebrani zgosili szereg wnioskw, zobowizujc nowy zarzd do ich realizacji:

- Utrwalenie pamici prof. W. Drodzika w spoecznoci kckiej poprzez ufundowanie tablicy pamici w Liceum im. Stanisawa Wyspiaskiego oraz zorganizowanie w Muzeum „Gabinetu- twrcowni” im. W. Drodzika.
- zaznaczenie w roku 2013 rocznicy 200-lecia pobytu w Ktach ks. Jzefa Poniatowskiego,
- wystpienie z pismem do Burmistrza o umieszczenie zdemontowanej w latach ubiegych tablicy pamitkowej na budynku nr 13 w Rynku, dotyczcej upamitnienia wyej wspomnianego wydarzenia,
- odnowienie na budynku przy ul. Kociuszki tablicy upamitniajcej pobyt w Ktach poety Kazimierza Brodziskiego,
- zorganizowanie z okazji jubileuszu 60 rocznicy Zakadw Metali Lekkich „Kty” wycieczk do zakadu „Alupol” w Tychach,
- przygotowanie informacji o odnowionych grobach na kckim cmentarzu,
- zakupienie 8 nowych skarbonek kwestarskich potrzebnych na coroczn kwest,
- zwrcenie si do burmistrza, o spowodowanie usunicia z ogrodzenia budynku –darowanego przez dra Wadysawa Dziewoskiego spoecznoci Kt – banerw reklamowych,
- zwrcenie si do burmistrza i radnych Rady Miejskiej z prob o sfinansowanie caoci kosztw wydania kolejnego numeru „Almanachu Kckiego”,
- zwrcenie si do Domu Kultury o pomieszczenie na dokumentacj i wydawnictwa TMK.

Miym akcentem zebrania byy kwiaty i yczenia dla ustpujcej przewodniczcej Anny Chowaniak przekazane przez Wadysawa Surwk i Magorzat Kasolik – Piecha oraz Honorow Przewodniczc TMK Iren Drodzik, ktra dzikowaa za 4 letni prac, a przede wszystkim za podtrzymanie dziaalnoci wydawniczej.

kbOgoszenie

2013-03-07 20:43:52


W dniu 12.03.2013r. o godz. 17:00 w Sali kameralnej Domu Kultury w Ktach, odbdzie si zebranie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Mionikw Kt.
Zapraszamy wszystkich czonkw TMK.

kbyczenia witeczne

2012-12-14 18:48:12

Pomylnoci w Nowym Roku
Serdecznoci w domu i w pracy
yczliwoci w rodzinnym miecie
ycz
w imieniu
Czonkw Towarzystwa Mionikw Kt

Irena Drodzik
Anna Chowaniak

kbPromocja Almanachu Kckiego

2012-12-14 18:43:38


Promocja tegorocznego" Almanachu Kckiego" odbya si w Domu Kultury w Ktach w dniu 3 grudnia o godz. 17, 00 w sali kameralnej.
Przybyo wielu goci i sympatykw tego wydawnictwa. Wrd zaproszonych osb byli gospodarze Kt - p. burmistrz Tomasz Bk wraz z zastpc p. Dariuszem Laszczakiem, przedstawiciele miejscowych instytucji kocielnych, owiatowych - przedszkoli, szk, biblioteki, domu kultury, muzeum oraz sponsorw a take czonkw Towarzystwa Mionikw Kt wraz z honorow prezes p. Iren Drodzikow. Wrd uczestnikw spotkania osobn grup stanowili autorzy artykuw kolejnego 16 ju numeru" Almanachu Kckiego", dziki ktrym moemy znw zagbia si w nieznane fakty z przeszoci miasta a take poznawa jego wspczesno. Wszystkim zaangaowanym w proces tworzenia wydawnictwa podzikowania skadaa przewodniczca TMK Anna Chowaniak.
Czytamy go jak "wielowtkow powie z t rnic, e wszystko jest autentyczne, prawdziwe - ludzie i ich przeycia czsto z zaskakujca puent", jak napisa p. Teofil Winiowski, jeden z autorw. Spotkanie uwietni wystp zespou pieni i taca "Kozianie" z ssiednich Kz.
Wieczr zakoczyy jak zawsze wsplne rozmowy przy kawie i sodkim poczstunku.

Zobacz zdjęcia

A.Ch.