AKTUALNOŚCI:

Jarmark witojaski.

2015-10-20 14:21:57


Ju po raz pity w dniu 18 padziernika nasze Towarzystwo uczestniczyo w Jarmarku witojaskim na kckim rynku. Wrd wielu stoisk i kramw znalazo si i nasze stoisko, na ktrym prezentowalimy wasne wydawnictwa. Szczeglnym powodzeniem cieszy si najnowszy kalendarz na 2016 r. ze starymi pocztwkami Kt oraz ostatnie numery „Almanachu Kckiego”. Jako, e ssiadowalimy ze stoiskiem kckiego muzeum, odwiedzali nas gwnie mionicy historii. Szczeglnie mie s spotkania ze starszymi mieszkacami, ktrzy chtnie dziel si wspomnieniami ze swego dziecistwa, opisujc Kty tak, jak je zapamitali. To dua przyjemno i satysfakcja uczestniczy w tym corocznym historycznym wydarzeniu. (zdjcia: TMK, mamNewsa.pl i Info Kty).

Zobacz zdjęcia

kbZakoczenie prac konserwatorskich.

2015-09-10 22:33:00


W tym roku, staraniem Towarzystwo Mionikw Kt, ze rodkw zebranych w ostatnich kwestach cmentarnych renowacji poddano dwa zabytkowe pomniki –zmarego w 1903 r. Stanisawa Haatka oraz ponad stuletni pomnik Joanny i Rajmunda Szubertw. W dniu 2.09.2015 r. komisja skadajca si z przedstawicieli Maopolskiego Konserwatora Zabytkw w Krakowie, Komaxu jako administratora cmentarza i Towarzystwa Mionikw Kt dokonaa odbioru prac renowacyjnych pomnika nagrobnego Stanisawa Haatka. Z efektami tych prac i dalszymi potrzebami w tym zakresie zapoznali sie rwnie obecni na cmentarzu burmistrz Krzysztof Jan Klczar i jego zastpca Rafa Fico. Prace renowacyjno – konserwacyjne pomnika przeprowadzi zesp dyplomowanych konserwatorw zabytkw Agnieszka ydzik-Biaek i Wojciech Biaek z Chemka. Zakoczenie renowacji pomnika nagrobnego J.R.Szubertw planowane jest w miesicu padzierniku. Pomimo corocznych prac, jest jeszcze co najmniej kilka zabytkowych pomnikw nagrobnych wymagajcych pilnych prac renowacyjnych. Niestety rodki pochodzce jak dotd wycznie z kwest pozwalaj jedynie na renowacj zaledwie jednego pomnika w roku, std zarzd Towarzystwa wystpi do burmistrza o uwzgldnienia w projekcie przyszorocznego budetu gminy kwoty 15 000 z na renowacj kolejnego zabytkowego pomnika nagrobnego.
K.B.

Zobacz zdjęcia

kbZmar Marian Koim

2015-08-02 16:37:16


W dniu 30 lipca zmar Marian Koim, filmowiec i fotografik. Urodzi si 8 sierpnia 1931 roku w Bielanach koo Kt. By absolwentem Pastwowego Liceum Technik Plastycznych. Ukoczy rwnie Studium Filmu i Fotografii w Warszawie.
W Ktach mieszka od 1951 do 1981 r., a pniej przenis si do Bielska - Biaej. Przez wiele lat pracowa w placwkach kultury jako instruktor filmu i fotografii, wsptworzy amatorski ruch filmowy na terenie Podbeskidzia.
Bra udzia w wielu wystawach fotograficznych, publikowa swoje zdjcia w regionalnych wydawnictwach. Pniej powici si cakowicie fotografii - dokumentowa wydarzenia kulturalne, artystyczne, ycie twrcw ludowych, gince zabytki i pejzae. Otrzyma liczne wyrnienia, w tym trzykrotnie Zasuonego Dziaacza Kultury.

Z racji zamieszkania, silnie zwizany by z kulturalnym rodowiskiem Kt. Czsto mona byo go spotka z nieodcznym aparatem fotograficznym, ktrym utrwala zabytkowe obiekty, pejzae i przyrod Kt i okolicy. Z ponad tysica zdj wiele zasilio zbiory kckiego muzeum, a inne znalazy si w wydawnictwach ksikowych: „Z dziejw Kt” i „Cmentarze i groby w Ktach”. Wiele z nich zostao zamieszczonych w czasopismach, takich jak „Kczanin”, „Kalendarz Beskidzki” i „Informator Kulturalny”. Duo fotografii Mariana Koima zawieraj roczniki „Almanachu Kckiego”. W latach 1997 – 2001 by czonkiem zespou redakcyjnego. Marian Koim wnis ogromny wkad w utrwalanie dziedzictwa kulturowego Kt i okolicy.

Uroczystoci pogrzebowe odbd si w poniedziaek, 3 sierpnia o 14.00. w kociele pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela Czowieka na osiedlu Karpackim.

kbZmar Marian Kubajak.

2015-06-05 16:49:34


W dniu 1 czerwca po dugotrwaej chorobie zmar w wieku 81 lat wieloletni czonek naszego Towarzystwa, wieloletni prezes i dziaacz Towarzystwa Sportowego Hejna.
Urodzi si 15 lipca 1934 roku w Pisarzowicach. Od 1959 roku by dziaaczem kckiego Hejnau. W latach 1974 - 1990 peni funkcj wiceprezesa klubu, a w latach 1990 - 2000 oraz 2003 - 2008 prezesa. By Czonkiem Honorowym Bialskiego Klubu Sportowego "Stal" oraz Prezesem Okrgowego Zwizku Piki Siatkowej w Bielsku-Biaej. Czonek Zarzdu PZPS i sdzia piki siatkowej. By wspaniaym wychowawc dzieci i modziey.
W latach 1990-1992 by Przewodniczcym Spoecznego Komitetu Budowy Domu Pogrzebowego w Ktach.
Bdzie nam brakowa Jego dobrych rad, spokoju i wielkiej yczliwoci. Wielki zal, e ju nigdy nie spotkamy Pana Mariana w dniu 1 listopada przy bramie kckiego cmentarza, kwestujcego na ratowanie zabytkowych pomnikw nagrobnych.

Rodzinie i przyjacioom zmarego skadamy wyrazy wspczucia.

Uroczystoci pogrzebowe odbd si w najblisz sobot o godz. 11:00 w kociele pw. Najwitszego Serca Pana Jezusa na os. 700 lecia w Ktach.
W imieniu Zarzdu Towarzystwa
Kazimierz Brzuska

kbNagroda dla Towarzystwa Mionikw Kt

2015-05-13 21:48:12


W dniu 7 maja w Owicimskim Centrum Kultury Zarzd Powiatu w Owicimiu wrczy coroczne nagrody za szczeglne osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrody za osignicia w dziaalnoci sportowej. W tym roku jednym z laureatw zostao Towarzystwo Mionikw Kt, a statuetk odebra Kazimierz Brzuska, przewodniczcy Towarzystwa, ktry w krtkim wystpieniu zoy na rce starosty owicimskiego Zbigniewa Starca podzikowania za otrzymane wyrnienie i wielokrotna pomoc. Podzikowa rwnie obecnemu na uroczystoci burmistrzowi Kt Krzysztofowi Janowi Klczarowi za znaczca pomoc w wydaniu najnowszego numeru „Almanachu Kckiego”.

Zobacz zdjęcia

kb