AKTUALNOŚCI:

Zakoczenie prac konserwatorskich.

2015-09-10 22:33:00


W tym roku, staraniem Towarzystwo Mionikw Kt, ze rodkw zebranych w ostatnich kwestach cmentarnych renowacji poddano dwa zabytkowe pomniki –zmarego w 1903 r. Stanisawa Haatka oraz ponad stuletni pomnik Joanny i Rajmunda Szubertw. W dniu 2.09.2015 r. komisja skadajca si z przedstawicieli Maopolskiego Konserwatora Zabytkw w Krakowie, Komaxu jako administratora cmentarza i Towarzystwa Mionikw Kt dokonaa odbioru prac renowacyjnych pomnika nagrobnego Stanisawa Haatka. Z efektami tych prac i dalszymi potrzebami w tym zakresie zapoznali sie rwnie obecni na cmentarzu burmistrz Krzysztof Jan Klczar i jego zastpca Rafa Fico. Prace renowacyjno – konserwacyjne pomnika przeprowadzi zesp dyplomowanych konserwatorw zabytkw Agnieszka ydzik-Biaek i Wojciech Biaek z Chemka. Zakoczenie renowacji pomnika nagrobnego J.R.Szubertw planowane jest w miesicu padzierniku. Pomimo corocznych prac, jest jeszcze co najmniej kilka zabytkowych pomnikw nagrobnych wymagajcych pilnych prac renowacyjnych. Niestety rodki pochodzce jak dotd wycznie z kwest pozwalaj jedynie na renowacj zaledwie jednego pomnika w roku, std zarzd Towarzystwa wystpi do burmistrza o uwzgldnienia w projekcie przyszorocznego budetu gminy kwoty 15 000 z na renowacj kolejnego zabytkowego pomnika nagrobnego.
K.B.

Zobacz zdjęcia

kbZmar Marian Koim

2015-08-02 16:37:16


W dniu 30 lipca zmar Marian Koim, filmowiec i fotografik. Urodzi si 8 sierpnia 1931 roku w Bielanach koo Kt. By absolwentem Pastwowego Liceum Technik Plastycznych. Ukoczy rwnie Studium Filmu i Fotografii w Warszawie.
W Ktach mieszka od 1951 do 1981 r., a pniej przenis si do Bielska - Biaej. Przez wiele lat pracowa w placwkach kultury jako instruktor filmu i fotografii, wsptworzy amatorski ruch filmowy na terenie Podbeskidzia.
Bra udzia w wielu wystawach fotograficznych, publikowa swoje zdjcia w regionalnych wydawnictwach. Pniej powici si cakowicie fotografii - dokumentowa wydarzenia kulturalne, artystyczne, ycie twrcw ludowych, gince zabytki i pejzae. Otrzyma liczne wyrnienia, w tym trzykrotnie Zasuonego Dziaacza Kultury.

Z racji zamieszkania, silnie zwizany by z kulturalnym rodowiskiem Kt. Czsto mona byo go spotka z nieodcznym aparatem fotograficznym, ktrym utrwala zabytkowe obiekty, pejzae i przyrod Kt i okolicy. Z ponad tysica zdj wiele zasilio zbiory kckiego muzeum, a inne znalazy si w wydawnictwach ksikowych: „Z dziejw Kt” i „Cmentarze i groby w Ktach”. Wiele z nich zostao zamieszczonych w czasopismach, takich jak „Kczanin”, „Kalendarz Beskidzki” i „Informator Kulturalny”. Duo fotografii Mariana Koima zawieraj roczniki „Almanachu Kckiego”. W latach 1997 – 2001 by czonkiem zespou redakcyjnego. Marian Koim wnis ogromny wkad w utrwalanie dziedzictwa kulturowego Kt i okolicy.

Uroczystoci pogrzebowe odbd si w poniedziaek, 3 sierpnia o 14.00. w kociele pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela Czowieka na osiedlu Karpackim.

kbZmar Marian Kubajak.

2015-06-05 16:49:34


W dniu 1 czerwca po dugotrwaej chorobie zmar w wieku 81 lat wieloletni czonek naszego Towarzystwa, wieloletni prezes i dziaacz Towarzystwa Sportowego Hejna.
Urodzi si 15 lipca 1934 roku w Pisarzowicach. Od 1959 roku by dziaaczem kckiego Hejnau. W latach 1974 - 1990 peni funkcj wiceprezesa klubu, a w latach 1990 - 2000 oraz 2003 - 2008 prezesa. By Czonkiem Honorowym Bialskiego Klubu Sportowego "Stal" oraz Prezesem Okrgowego Zwizku Piki Siatkowej w Bielsku-Biaej. Czonek Zarzdu PZPS i sdzia piki siatkowej. By wspaniaym wychowawc dzieci i modziey.
W latach 1990-1992 by Przewodniczcym Spoecznego Komitetu Budowy Domu Pogrzebowego w Ktach.
Bdzie nam brakowa Jego dobrych rad, spokoju i wielkiej yczliwoci. Wielki zal, e ju nigdy nie spotkamy Pana Mariana w dniu 1 listopada przy bramie kckiego cmentarza, kwestujcego na ratowanie zabytkowych pomnikw nagrobnych.

Rodzinie i przyjacioom zmarego skadamy wyrazy wspczucia.

Uroczystoci pogrzebowe odbd si w najblisz sobot o godz. 11:00 w kociele pw. Najwitszego Serca Pana Jezusa na os. 700 lecia w Ktach.
W imieniu Zarzdu Towarzystwa
Kazimierz Brzuska

kbNagroda dla Towarzystwa Mionikw Kt

2015-05-13 21:48:12


W dniu 7 maja w Owicimskim Centrum Kultury Zarzd Powiatu w Owicimiu wrczy coroczne nagrody za szczeglne osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrody za osignicia w dziaalnoci sportowej. W tym roku jednym z laureatw zostao Towarzystwo Mionikw Kt, a statuetk odebra Kazimierz Brzuska, przewodniczcy Towarzystwa, ktry w krtkim wystpieniu zoy na rce starosty owicimskiego Zbigniewa Starca podzikowania za otrzymane wyrnienie i wielokrotna pomoc. Podzikowa rwnie obecnemu na uroczystoci burmistrzowi Kt Krzysztofowi Janowi Klczarowi za znaczca pomoc w wydaniu najnowszego numeru „Almanachu Kckiego”.

Zobacz zdjęcia

kbNowy „Almanach Kcki”.

2015-05-03 19:11:34


Ukaza si oczekiwany XVIII ju numer rocznika spoeczno – kulturalnego „Almanach Kcki”. W dniu 29 kwietnia 2015 r. w sali kameralnej kckiego Domu Kultury odbyo si spotkanie promocyjne, na ktre przybyli burmistrz Gminy Kty Krzysztof Jan Klczar, z-ca burmistrza Rafa Fico, przewodniczcy Rady Miejskiej Marek Nycz, czonkowie i sympatycy Towarzystwa.
Osiemnasty ju numer popularnego „Almanachu” zaprezentowany zosta przez jego redaktora naczelnego Zbigniewa Matejk ktry przybliy zebranym zawarto i przesanie tego numeru, zachcajc do jego przeczytania. Najnowszy „Almanach Kcki” zawiera m.in. artykuy o pobycie Jzefa Pisudskiego w Ktach, o epidemii cholery w XIX wieku na terenie Kt, o 300 leciu kckiego klasztoru franciszkanw, zarys historii kckiego harcerstwa i wiele innych ciekawych artykuw. Przewodniczcy Towarzystwa Mionikw Kt Kazimierz Brzuska wrczy najnowszy numer wraz z podzikowaniami autorom artykuw, zamieszczonych w „Almanachu” oraz osobom i instytucjom sprzyjajcym dziaalnoci Towarzystwa. Szczeglne podzikowania skierowa do burmistrza Krzysztofa Jana Klczara za pomoc finansow, dziki ktrej „Almanach Kcki” nr XVIII mg si ukaza. Spotkanie byo rwnie okazj do podzikowania pani Krystynie Gral, ktra przez wiele lat bya czonkiem zarzdu i penia funkcje skarbnika Towarzystwa. Na t okoliczno przewodniczcy Kazimierz Brzuska wrczy pani Krystynie bukiet r, nowy Almanach i pamitkowy album o Ktach. i stosowny upominek
W czci artystycznej utwory Starego Dobrego Maestwa zagra na gitarze i zapiewa Sawomir Dwornik przy akompaniamencie grajcej na skrzypcach Anety Basiak - oboje z PZ nr 9 im. Marii Dbrowskiej w Ktach.
Spotkanie promocyjne zakoczyo si tradycyjnie rozmowami przy kawie.
Nowy „Almanach Kcki” mona ju naby w kckim Muzeum i kckich ksigarniach w Rynku i przy ul. Mickiewicza.

Zobacz zdjęcia

kb