AKTUALNOŚCI:

Promocja „Almanachu Kęckiego”

2017-05-17 22:55:49


W dniu 19.05.2016 r. (piątek) o godz. 18.00
w Domu Kultury w Kętach odbędzie się
spotkanie promocyjne nowego, XX numeru
„Almanachu Kęckiego”. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych naszym wydawnictwem,
które będzie można nabyć w trakcie spotkania.
kbSpotkanie promocyjne publikacji o kościele św. Jana Kantego. 10.05.2017 r.

2017-05-17 22:50:58


Jednym z najciekawszych obiektów naszego 740 letniego miasta jest barokowy kościół pw. św. Jana Kantego. Właśnie jemu, jego historii i zabytkowym elementom jego wyposażenia jest poświęcona wydana przez Towarzystwo Miłośników Kęt publikacja „Kościół św. Jana Kantego w Kętach” opracowane przez Przewodniczącego Towarzystwa Kazimierza Brzuskę i dyrektora Muzeum im. A.Kłosińskiego dr Martę Tylza – Janosz. Tekst powstał na podstawie publikacji Jana Rodaka „ Architektura i dzieje kościoła pw. św. Jana Kantego w Kętach”. Zdjęcia wykonali: Tomasz Biernat i Kazimierz Brzuska. Epitafia i teksty z języka łacińskiego tłumaczył Paweł Barański. Publikacja choć mała objętościowo, zawiera dużo zdjęć i ciekawych opisów, stanowiąc swoisty przewodnik po tym zabytkowym obiekcie sakralnym. Prezentacja wydawnictwa opracowanego we współpracy z Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach miała miejsce 9 maja w siedzibie muzeum. Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt Kazimierz Brzuska powitał gości, m. in. Krzysztofa Jana Klęczara – burmistrza Gminy Kęty, Rafała Ficonia - zastępcę burmistrza Gminy Kęty, Urszulę Włodarczyk oraz Andrzeja Bryzka – wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, a także księdza Franciszka Knapika – proboszcza Parafii pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach oraz wikarego tej parafii ks. Krzysztofa Rębisza. Interesującą prezentację multimedialną przedstawiła dr Marta Tylza-Janosz przekazując zebranym wiele dodatkowych informacji związanych w kościołem św. Jana Kantego. Przewodniczący zaznaczył, że prezentacja jest tylko środkiem, a celem jest promocja kościoła pw. św. Jana Kantego. zabytku budownictwa sakralnego i miejsce kultu świętego nie tylko wśród mieszkańców Kęt, ale wśród szerokiego kręgu czcicieli jego świętości. Publikacja, z uwagi na bardzo przystępną formę przekazu jest przeznaczona do bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Ks. Franciszek Kanpik przybliżył m. in. plany i założenia konserwacji ołtarza głównego w kościele św. Jana Kantego. Następnie burmistrz Krzysztof Jan Klęczar podziękował za inicjatywę Towarzystwa i wkład pracy autorów oraz podkreślił wagę promowania postaci patrona naszego miasta św. Jana Kantego. Pan Andrzej Bryzek wyraził potrzebę zaprezentowania historii kościoła św. Jana Kantego większej liczbie mieszkańców m.in. poprzez podobne prezentacje w tym kościele.
Publikację pt.” Kościół św. Jana Kantego w Kętach” można nabyć w sklepiku muzeum, „Dewocjonaliach” w Rynku i w księgarni przy ul. Mickiewicza.

Zobacz zdjęcia

kbZaproszenie

2017-05-08 09:48:15kbSpotkanie promocyjne „Kęty. Trzy historie”

2017-04-18 12:26:46


W dniu 12 kwietnia o godz. 17.00 w kęckim muzeum odbyło się spotkanie promocyjne nowego wydawnictwa Towarzystwa Miłośników Kęt pt. „Kęty. Trzy historie” zorganizowane wspólnie z Muzeum im. A.Kłosińskiego.
Na początku wszystkich zebranych powitał Kazimierz Brzuska, przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt. Następnie głos zabrał Tadeusz Dryja, redaktor publikacji. W ciekawej prezentacji przedstawił zawartość książki oraz sylwetki bohaterów trzech części wydawnictwa. Książka bowiem zawiera trzy różne historie kęckich rodzin. Są to teksty autorstwa: Barbary Kubickiej pt. „Historia rodu Kubickich 1812-1945”, nieżyjącego już Karola Mitoraja pt. „Moja edukacja” oraz Antoniego Adamskiego pt. „Autobiografia”. Opowieść była przeplatana wspomnieniami obecnych na spotkaniu członków rodzin bohaterów tekstów.
rzewodniczący Towarzystwa Kazimierz Brzuska wręczył egzemplarze książki, wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej wydania, m. in. Krzysztofowi Janowi Klęczarowi, burmistrzowi Gminy Kęty za wsparcie finansowe projektu, a także autorom tekstów – Barbarze Kubickiej, Antoniemu Adamskiemu oraz w zastępstwie nieżyjącego już Karola Mitoraja – jego synowi Krzysztofowi Mitorajowi.
Bardzo miłym akcentem spotkania były podziękowania od autorów tekstów lub członków rodzin dla Towarzystwa Miłośników Kęt oraz władz Gminy Kęty za pomoc w powstaniu książki.

Zobacz zdjęcia

kbKonferencja w kęckim muzeum

2017-04-18 11:05:32


W sobotę 25 marca br., w Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach miała miejsce konferencja poświęcona „Ochronie dziedzictwa materialnego na terenie Gminy Kęty”, zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Kęt i Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach
Jako pierwsza wystąpiła dr Marta Tylza – Janosz, która w swoim krótkim referacie zatytułowanym „Spadek. Ochrona dziedzictwa jako powinność wobec przyszłych i przeszłych pokoleń”, zwróciła uwagę na rolę i znaczenie całego dziedzictwa kulturowego, które pozostawili nam nasi przodkowie. Podkreśliła, że tylko od nas samych zależy jak się z tym „spadkiem” obejdziemy i co uda nam się zachować dla potomnych.
Kolejnym prelegentem był mgr Bernard Jan Potępa OFM– gwardian klasztoru Franciszkanów (Reformatów) w Kętach, który w swoim referacie zatytułowanym „Ochrona dziedzictwa materialnego Klasztoru Franciszkanów (Reformatów) w Kętach” przedstawił kompleksowe działania, jakie na przestrzeni kilku lat zostały podjęte przez klasztor w celu ochrony powierzonego sobie dziedzictwa.
Referat przedstawiający „Działania Gminy Kęty związane z ochroną dziedzictwa materialnego”, wygłosiła Pani mgr Urszula Baczyńska – Śleziak, Dyrektor Wydziału Rozwoju Urzędu Gminy Kęty. Przybliżyła kwestie prowadzenia ewidencji zabytków na terenie naszej gminy i zaprezentowała podjęte przez urząd zadania zmierzające do ich ochrony
Kolejny referat poświęcony „Ochronie zabytkowych obiektów cmentarza komunalnego w Kętach”, wygłosił Kazimierz Brzuska – przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt, które nieprzerwanie od kilkunastu lat dba o kęcką nekropolię. Prelegent przedstawił kolejne działania podjęte przez Towarzystwo w ostatnich latach, w celu ochrony zabytkowego terenu cmentarza.
Referat zamykający to wyjątkowe wydarzenie, zatytułowany „Ochrona dziedzictwa materialnego w Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach”, wygłosiła dr Marta Tylza – Janosz, która przedstawiła główne cele i zadania muzeum w tym zakresie. Podkreśliła, że od momentu powstania placówki, czyli od 2004 r., bardzo dynamicznie rozrastają się zbiory historyczne i etnograficzne kęckiej placówki, które tylko począwszy od 2011 r., powiększyły się z 4000 tys. eksponatów do 6734 zabytków, co w dłuższej perspektywie spowoduje brak przestrzeni magazynowej na ich odpowiednie przechowywanie.
Konferencje zakończyła żywa dyskusja, podczas której, oprócz słów podziękowań skierowanych do organizatorów, m.in. przez obecnego na sali profesora Antoniego Barciaka i dr. Jana Rodaka, padły apele o większą koordynację działań urzędu w obszarze zabytków i ich odpowiedniej promocji.
Kazimierz Brzuska wystosował apel o zamontowanie na terenie miasta odpowiednich tablic, które informowałyby wszystkich przyjezdnych o przypadającym w tym roku jubileuszu 740 – lecia miasta i zaplanowanych w związku z tym wydarzeń. Padały również pytania o możliwość właściwego wyeksponowania historycznych zabytków, znajdujących się w klasztorze franciszkanów.
Ostatnim punktem sobotniej konferencji było jej oficjalne zamknięcie przez organizatorów: dr Martę Tylzę –Janosz – Dyrektora Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach i Kazimierza Brzuskę -przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Kęt.

kb