AKTUALNOŚCI:

Zaproszenie na Walne Zebranie

2016-01-26 13:18:04


Zarzd Towarzystwa Mionikw Kt zaprasza na Walne Zebranie czonkw, ktre odbdzie si w dniu 3 lutego 2016 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury w Ktach.
PORZDEK ZEBRANIA

1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie i przyjcie porzdku zebrania,
3. Wybr sekretarza zebrania.
4. Wybr komisji uchwa i wnioskw.
5. Przedstawienie sprawozdania przez przewodniczcego.
6. Program dziaa na 2016 r.
7. Dyskusja.
8. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
9. Sprawozdanie komisji uchwa i wnioskw.
10. Zamknicie zebrania.

Przewodniczcy
Kazimierz Brzuska

kbyczenia witeczne

2015-12-16 10:56:42


kbRekordowa kwesta cmentarna

2015-11-03 21:44:23


Ju po raz dziewitnasty nasze Towarzystwo zorganizowao kwest cmentarn na rzecz renowacji i konserwacji zabytkowych obiektw kckiego cmentarza. Przy czterech bramach cmentarza od godz. 8 do 16 kwestowao 63 wolontariuszy – nauczyciele, modzie, samorzdowcy oraz czonkowie i liczni sympatycy Towarzystwa. Tegoroczna kwesta okazaa sie rekordowa, gdy w puszkach znalazo si 12834,77z. Zebrane rodki pienine zostan przeznaczone na renowacj kolejnego zabytku naszego cmentarza. W trakcie kwesty rozdawane byy ulotki informujce o efektach ubiegorocznej i wczeniejszych kwest, ktrymi s piknie odrestaurowane dwa zabytkowe pomniki Stanisawa Haatka oraz Joanny i Rajmunda Szubertw.
Wszystkim kwestujcym bardzo dzikujemy za udzia w kwecie. Szczeglne podzikowania kierujemy do ofiarodawcw za wyjtkow hojno, dziki ktrej mog by kontynuowane dalsze prace renowacyjne na naszym cmentarzu.

W dniu 1 listopada kwestowali:
Adamus Andrzej, Adamus Barbara, Bakalarski Jacek, Bana Baej, Bogusz Adam, Bryzek Andrzej, Brzuska Kazimierz, Chowaniak Anna, Chrapkowicz Maria, Cwynar Jerzy, Dryja Tadeusz, Flasz Grayna, Front Natalia, Front Wacaw, Gandor-Bakalarska Maria, Giycki Jerzy, Goliasz Beniamin, Grabowska Urszula, Handzlik Mariusz, Honkisz Jzef, Jachnicka Zofia, Jaremi-Dwigo Magdalena, Jasek Wanda, Kadubicka Lucyna, Kadubicka Mirosawa, Kadubicka-ydek Katarzyna, Karaim Maria, Kasolik-Piecha Magorzata, Kasperek Sabina, Klczar Krzysztof, Koperska Maria, Korczyk Janina, Korczyk Kinga, Korczyk Micha, Kowalska Grayna, Kruczalak Adam, Kubiczek Maria, Kurec Henryk, Lewandowska Barbara, uniewska Iwona, Matusiak Maria, Matusiak Wanda, Michakiewicz Katarzyna, Mojesz-Wlazy Grayna, Moskal Katarzyna, Mrowiec Adam, Mrzygd-Mitoraj Maria, Nycz Marek, Rodak-Duraj Magorzata, Siwiec Barbara, Sok Stanisaw, Suknarowska Ewa, Szafran Jzef, Szapa Kazimiera, Szpilka Dagmara, Szpilka Weronika, liwa Marcin, Wgiel Magorzata, Wgiel Marek, Wrbel Wojciech, Zajc Jadwiga, Zemanek Agnieszka, Zemanek Daria.

Zobacz zdjęcia

kbJarmark witojaski.

2015-10-20 14:21:57


Ju po raz pity w dniu 18 padziernika nasze Towarzystwo uczestniczyo w Jarmarku witojaskim na kckim rynku. Wrd wielu stoisk i kramw znalazo si i nasze stoisko, na ktrym prezentowalimy wasne wydawnictwa. Szczeglnym powodzeniem cieszy si najnowszy kalendarz na 2016 r. ze starymi pocztwkami Kt oraz ostatnie numery „Almanachu Kckiego”. Jako, e ssiadowalimy ze stoiskiem kckiego muzeum, odwiedzali nas gwnie mionicy historii. Szczeglnie mie s spotkania ze starszymi mieszkacami, ktrzy chtnie dziel si wspomnieniami ze swego dziecistwa, opisujc Kty tak, jak je zapamitali. To dua przyjemno i satysfakcja uczestniczy w tym corocznym historycznym wydarzeniu. (zdjcia: TMK, mamNewsa.pl i Info Kty).

Zobacz zdjęcia

kbZakoczenie prac konserwatorskich.

2015-09-10 22:33:00


W tym roku, staraniem Towarzystwo Mionikw Kt, ze rodkw zebranych w ostatnich kwestach cmentarnych renowacji poddano dwa zabytkowe pomniki –zmarego w 1903 r. Stanisawa Haatka oraz ponad stuletni pomnik Joanny i Rajmunda Szubertw. W dniu 2.09.2015 r. komisja skadajca si z przedstawicieli Maopolskiego Konserwatora Zabytkw w Krakowie, Komaxu jako administratora cmentarza i Towarzystwa Mionikw Kt dokonaa odbioru prac renowacyjnych pomnika nagrobnego Stanisawa Haatka. Z efektami tych prac i dalszymi potrzebami w tym zakresie zapoznali sie rwnie obecni na cmentarzu burmistrz Krzysztof Jan Klczar i jego zastpca Rafa Fico. Prace renowacyjno – konserwacyjne pomnika przeprowadzi zesp dyplomowanych konserwatorw zabytkw Agnieszka ydzik-Biaek i Wojciech Biaek z Chemka. Zakoczenie renowacji pomnika nagrobnego J.R.Szubertw planowane jest w miesicu padzierniku. Pomimo corocznych prac, jest jeszcze co najmniej kilka zabytkowych pomnikw nagrobnych wymagajcych pilnych prac renowacyjnych. Niestety rodki pochodzce jak dotd wycznie z kwest pozwalaj jedynie na renowacj zaledwie jednego pomnika w roku, std zarzd Towarzystwa wystpi do burmistrza o uwzgldnienia w projekcie przyszorocznego budetu gminy kwoty 15 000 z na renowacj kolejnego zabytkowego pomnika nagrobnego.
K.B.

Zobacz zdjęcia

kb