AKTUALNOŚCI:

Rekordowa kwesta.

2016-11-04 17:57:49


W tym roku ju po raz dwudziesty Towarzystwo Mionikw Kt zorganizowao kwest cmentarn na rzecz renowacji i konserwacji zabytkowych obiektw, znajdujcych si na kckim cmentarzu komunalnym.
Pierwsza kwesta odbya sie w dniu 1 listopada 1997 r. w ktrej kwestowao 15 osb na czele z przewodniczcym Towarzystwa Mionikiem Kt Wadysawem Drodzikiem. W trakcie tej kwesty zebrano 2 400 z, ktre wraz z pienidzmi zebranymi w nastpnym roku przeznaczono na konserwacj zabytkowego pomnika byego burmistrza i Honorowego Obywatela Kt, Henryka Dokowskiego.. W trakcie dwudziestu kwest zebrano 166 821 z za ktre poddano konserwacji, ratujc je przed zniszczeniem, 17 zabytkowych pomnikw nagrobnych kckiego cmentarza. W ubiegym roku przeprowadzilimy konserwacj zabytkowych pomnikw nagrobnych Stanisawa Haatka i J.R.Szubertw za kwot 20 680 z, natomiast w tym roku zostaa wykonana konserwacja ponad stuletniego kamiennego pomnika Julii ze Steczowiczw za kwot 13 300 z. W trakcie tegorocznej kwesty, dziki hojnoci darczycw, zebrano rekordowa kwot 13 752,29 z. – rodki te zostan przeznaczone na prace konserwatorskie kolejnego zabytku. Informacj o wykorzystaniu zebranych pienidzy przekazujemy corocznie na ulotkach wrczanych przez kwestujcych odwiedzajcym nasz cmentarz w dniu 1 listopada. Rekordzistkami wrd kwestujcych s: czonkini Towarzystwa Mionikw Kt Magorzata Kasolik – Piecha, ktra uczestniczya we wszystkich kwestach oraz Maria Karaim, uczestniczca w 19 kwestach.
Sdzimy, e zebranie w tym roku w trakcie kwesty rekordowej kwoty oprcz sprzyjajcej pogody jest wynikiem widocznych efektw w postaci kolejnych odrestaurowanych zabytkowych pomnikw nagrobnych na cmentarzu
Serdecznie dzikujemy wszystkim kwestujcym, ktrzy powicili swj czas dla tak szlachetnego celu jakim jest ratowanie historycznych zabytkw naszego miasta.
Szczeglne podzikowania kierujemy do ofiarodawcw za wyjtkow hojno, dziki ktrej mog by kontynuowane dalsze prace konserwacyjne na naszym cmentarzu.
1 listopada kwestowali:
Adamus Andrzej, Adamus Barbara, Bakalarski Jacek, Bana Baej, Bryzek Andrzej, Brzozowicz Sylwia, Brzuska Kazimierz, Chowaniak Anna, Chrapkowicz Maria, Cwynar Jerzy, Dryja Tadeusz, Duraj Patryk, Fico Rafa, Flasz Grayna, Front Natalia, Front Wacaw, Gandor-Bakalarska Maria, Gardyski Tomasz, Goek Katarzyna, Grabowska Urszula, Handzlik Mariusz, Honkisz Jzef, Jachnicka Zofia, Jasek Wanda, Kaczmarczyk Daria, Kadubicka Lucyna, Kadubicka Mirosawa, Kadubicka-ydek Katarzyna, Karaim Maria, Kasolik-Piecha Magorzata, Klczar Krzysztof, Koperska Maria, Korczyk Janina, Korczyk Kinga, Korczyk Micha, Kowalska Grayna, Krliczek Ewa, Kruczalak Adam, Kubiczek Maria, Kurec Henryk, Lewandowska Barbara, uniewska Iwona, Majkuciska Krystyna, Matusiak Maria, Matusiak Wanda, Mitoraj-Mrzygd Maria, Moch Anna, Mojesz-Wlazy Grayna, Moskal-Goliasz Katarzyna, Mrowiec Adam, Nowak Alina, Nycz Marek, Plewniak ukasz, Rodak-Duraj Magorzata, Sok Stanisaw, Suknarowska Ewa, Szafran Jzef, Szewczyk Nina, Szapa Kacper, Szapa Kazimiera, Szpilka Dagmara, Szpilka Weronika, Wgiel Marek, Wrbel Wojciech, Zemanek Agnieszka,

Zobacz zdjęcia

kbKolejny zabytkowy pomnik uratowany.

2016-09-18 21:57:04


Podobnie jak w latach poprzednich rwnie w biecym roku zostaa przeprowadzona konserwacyjna kolejnego zabytkowego pomnika nagrobnego znajdujcego si na kckim cmentarzu. Tym razem katastrofalny stan kamiennego pomnika Julii z Steczowiczw wymusi wrcz konieczno jego konserwacji i jeszcze pod koniec ubiegego roku zostay wykonane konieczne prace zabezpieczajce, eby pomnik przez okres jesieni i zimy nie uleg cakowitemu zniszczeniu. Dziki tym pracom, mona byo w biecym roku prowadzi dalsze prace konserwatorskie, ktre zostay zakoczone w miesicu lipcu, co potwierdzia komisja odbioru prac, skadajca si z przedstawiciela Maopolskiego Konserwatora Zabytkw w Krakowie, administratora cmentarza, Urzdu Gminy, wykonawcy i Towarzystwa Mionikw Kt. Autorem programu konserwatorskiego i zarazem wykonawc prac konserwatorskich bya Agnieszka ydzik – Biaek, dyplomowany konserwator dzie sztuki. Koszt konserwacji pomnika wynis 13 300 z i zosta pokryty ze rodkw zebranych w trakcie ubiegorocznej kwesty oraz rodkw wasnych Towarzystwa. Pomimo corocznych prac, jest jeszcze co najmniej kilka zabytkowych pomnikw nagrobnych wymagajcych pilnych prac renowacyjnych. Rwnie w biecym roku w dniu 1 listopada organizujemy kwest, a zebrane rodki zostan przeznaczone na konserwacj w roku przyszym kolejnego zabytku kckiego cmentarza.
Przewodniczcy Towarzystwa Mionikw Kt
Kazimierz Brzuska

Zobacz zdjęcia

kbXIX „Almanach Kcki”.

2016-05-09 19:32:51


W dniu 6 maja 2016 r. w sali studyjnej kckiego Domu Kultury odbyo si spotkanie promocyjne XIX numeru oczekiwanego „Almanachu Kckiego” na ktre przybyli autorzy, sympatycy wydawnictwa i czonkowie Towarzystwa Mionikw Kt.
Najnowszy „Almanach” zaprezentowany zosta przez jego redaktora Tadeusza Dryj, ktry przybliy zebranym zawarto i przesanie tego numeru. Zawiera on szereg interesujcych artykuw m.in. o 120 leciu Przedszkola Sistr Zmartwychwstanek, budowie zapory na Sole w Porbce, 300 leciu konsekracji klasztoru Franciszkanw czy o przegranej batalii o powiat kcki w 1866 r. Przewodniczcy Towarzystwa Kazimierz Brzuska wrczy wraz z podzikowaniami najnowszy numer „Almanachu Kckiego” autorom artykuw, oraz osobom i instytucjom sprzyjajcym dziaalnoci Towarzystwa. Szczeglne podzikowania skierowa wadzom gminy na rce obecnego na uroczystoci I zastpcy burmistrza Rafaa Ficonia za pomoc finansow, dziki ktrej „Almanach Kcki” nr XIX mg si ukaza. Co prawda jubileuszowy XX numer ukae sie w roku przyszym, jednak to ten rok jest dwudziestym rokiem, w ktrym powstaway kolejne „Almanachy”, std spotkanie powicone byo podsumowaniu tego okresu. Naley przypomnie, e inicjatorami, autorami i wieloletnimi redaktorami „Almanachu Kckiego” byli kccy polonici Irena i Wadysaw Drodzikowie.
Nowy „Almanach Kcki” mona ju naby w kckim Muzeum, ksigarni przy ul. Mickiewicza, i w „Dewocjonaliach” na kckim rynku.

Zobacz zdjęcia

kbAlmanach Kcki XIX

2016-05-02 20:00:23


W dniu 6.05.2016 r. (pitek) o godz. 18.00 w Domu Kultury w Ktach odbdzie si spotkanie promocyjne nowego, XIX numeru „Almanachu Kckiego”. Zapraszamy autorw, czonkw Towarzystwa i osoby zainteresowane naszym wydawnictwem, ktre bdzie mona naby w trakcie spotkania.Zobacz zdjęcia

kbWalne Zebranie Czonkw

2016-02-12 20:13:24


W dniu 3 lutego w Domu Kultury odbyo sie Walne Zebranie Czonkw Towarzystwa Mionikw Kt, w trakcie ktrego przewodniczcy Kazimierz Brzuska
zoy w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z dziaalnoci w 2015 r. Towarzystwo wydao XVIII numer „Almanachu Kckiego” oraz kalendarz na 2016 r. z piknymi reprodukcjami starych pocztwek. Poddano konserwacji 2 zabytkowe pomniki i rozpoczto konserwacj kolejnego pomnika. Listopadowa kwesta cmentarna okazaa si rekordowa. Zebrano 12 834,77 z, ktre w caoci zostan przeznaczone na dalsze prace konserwacyjne. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, zebrani udzielili Zarzdowi Towarzystwa absolutorium za 2015 r. Kazimierz Brzuska przedstawi rwnie zaoenia programowe na 2016 z ktrych najwaniejsze to kontynuacja dziaalnoci wydawniczej i prowadzenie dalszych prac konserwatorskich. W dyskusji poruszano rne tematy m.in. poruszono spraw dzwonu „Micha” oraz uchwalono, e zostanie przygotowane pisemne wystpienie Towarzystwa z podpisami czonkw do burmistrza i Rady Miejskiej w sprawie remontu ze rodkw budetowych krzya gwnego na kckim cmentarzu. Zebranie zakoczyo si rozmowami przy skromnym poczstunku.

Zobacz zdjęcia

kb