AKTUALNOŚCI:

Życzenia Wielkanocne

2018-03-30 16:28:13

kbZasłużeni dla Gminy Kęty

2018-02-09 22:25:47


W związku z jubileuszem 40 - lecia Towarzystwa Miłośników Kęt, zarząd Towarzystwa wystąpił z wnioskiem o nadani przez Radę Miejską tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty” członkom Towarzystwa - Irenie Droździk i pośmiertnie Władysławowi Droździkowi. Są to osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się zarówno do udanych w 1977 r. obchodów 700-lecia Kęt jak i powstania w tym samym roku działającego do dzisiaj Towarzystwa Miłośników Kęt. Śmierć Władysława Droździka w lutym 2000 r. przerwała jego twórczą działalność, którą z powodzeniem kontynuowała jego żona Irena Droździk. kontynuując działalność wydawniczą, kwesty, konserwację zabytków i inne działania Towarzystwa. Funkcję przewodniczącej Towarzystwa pełniła aż do 2009 r. Nadal aktywnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach kulturalnych naszego miasta.
Nie do przecenienia jest wkład Ireny i Władysława Droździków w zachowanie i popularyzację historycznego dziedzictwa Kęt, czego wyraz dała Rada Miejska Kęt na XXXII sesji w dniu 26 maja 2017 r., nadając Im zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Gminy Kęty”. Stosowne dokumenty pani Irena Droździk odebrała z rąk przewodniczącego Rady Marka Nycza na uroczystej XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 18 czerwca 2017 r. W krótkim wzruszającym wystąpieniu pani Irena Droździk w imieniu swoim i zmarłego męża Władysława podziękowała za zaszczytne wyróżnienie będące ukoronowaniem ich wieloletniej działalności na rzecz miasta Kęty i środowiska w którym przyszło im żyć.

Zobacz zdjęcia

kbSpotkanie Noworoczne

2018-01-25 19:41:33


W piątek 19 stycznia w sali studyjnej kęckiego Domu Kultury odbyło się Spotkanie Noworoczne członków Towarzystwa Miłośników Kęt. Wśród zaproszonych gości byli m.in. burmistrz Krzysztof Jan Klęczar i zastępca burmistrza Rafał Ficoń. Spotkanie było okazją do podsumowania ubiegłego roku, co uczynił przewodniczący Towarzystwa Kazimierz Brzuska. Rok 2017 z uwagi na jubileusz 740 –lecia Kęt i 250 rocznicę kanonizacji patrona Kęt św. Jana Kantego był szczególnie bogaty w różne przedsięwzięcia związane z tymi rocznicami, w których również miało udział Towarzystwo Miłośników Kęt. Wydało m. In. Cztery publikacje – „Kęty. Trzy historie”, „Kościół św. Jana Kantego”, „Almanach Kęcki nr XX, „Mistrz Jan z Kęt” oraz kalendarz na 2018 r. „Śladami św. Jana Kantego”. Z inicjatywy i przy udziale Towarzystwa zawisła na budynku Urzędu Gminy marmurowa tablica upamiętniająca św. Jana Kantego, a na cmentarzu wykonano konserwację kolejnego zabytkowego pomnika nagrobnego. Przewodniczący podziękował władzom gminy, Radzie Miejskiej , placówkom kultury w tym Muzeum im, A.Kłosińskiego, Domowi Kultury, Bibliotece Miejskiej, a także placówkom oświatowym a szczególnie PZ Nr 9 Szkół im.Marii Dąbrowskiej i ZSG Nr 1 w Kętach za okazaną pomoc w działaniach Towarzystwa. Jedną z atrakcji spotkania była loteria z bardzo atrakcyjnymi fantami. Po uroczystym toaście, dalsza część spotkania odbyła się przy poczęstunku i śpiewaniu kolęd oraz przyśpiewek przy akompaniamencie pana Michała Kruczalaka i jego akordeonu.

Zobacz zdjęcia

kbŻyczenia Świąteczne

2017-12-20 12:23:58

kb40 lat Towarzystwa Miłośników Kęt

2017-12-14 09:52:08


Inicjatywa założenia stowarzyszenia zrodziła się w roku jubileuszu 700 – lecia Kęt, kiedy to grupa mieszkańców postanowiła powołać stowarzyszenie propagujące historyczne dziedzictwo miasta. W 16.09.1977 w trakcie sesji Miejsko – Gminnej Rady Narodowej i Frontu Jedności Narodu w sali zebrań ZPW „Kentex” zostało powołane Towarzystwo Miłośników Kęt. Wybrano zarząd w składzie: Władysław Droździk – przewodniczący oraz Roman Bałaj, Stanisław Drzyżdżyk, Bronisława Zbylut, Adam Jurdzeń, Adam Ćwiertnia i Stanisław Wąs. Pierwszym przewodniczącym Towarzystwa został wybrany Władysław Droździk, który pełnił tą funkcje do grudnia 1981 r, kiedy to w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu wojennego, działalność Towarzystwa została zawieszona. Po reaktywacji w 1983 r. działalności Towarzystwa, jego przewodniczącym został Ryszard Strutyński, dyrektor kęckiego Domu Kultury. W 1966 r. ponownie przewodniczącym Towarzystwa został Władysław Droździk. Po jego śmierci w 2000 r. przewodniczącą zostaje Irena Droździk, która pełni ta funkcje do 2008 r,, kiedy to przewodniczącą zostaje Anna Chowaniak. Od marca 2013 r. przewodniczącym Towarzystwa Miłośników Kęt jest Kazimierz Brzuska.

Zobacz zdjęcia

kb