AKTUALNOŚCI:

Owiadczenie Rady Miejskiej w Ktach

2010-03-10 14:43:49


OWIADCZENIE
Rady Miejskiej w Ktach
z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie ustanowienia w. Jana Kantego Patronem miasta Kty


Uwzgldniajc wniosek Burmistrza Gminy Kty i Towarzystwa Mionikw Kt,
po konsultacji z miejscowym duchowiestwem

Rada Miejska w Ktach
wyraa wol ustanowienia w. Jana Kantego Patronem miasta Kty
i ustanowienia dnia 20 padziernika witem Patrona miasta Kty


oraz
upowania Burmistrza Gminy Kty i Przewodniczcego Rady Miejskiej w Ktach
do skierowania pod adresem Kurii Bielsko-ywieckiej
Jego Ekscelencji Ksidza Biskupa Tadeusza Rakoczego
wniosku o ustanowienie w. Jana Kantego Patronem miasta Kty

zm


Jan z Kt- „..mdry nauk a yciem wity…”

2010-03-10 14:23:24


Koniec roku ubiegego i pocztek biecego przynis Ktom niezwyke wydarzenie, nieznane dotd szerzej opinii mieszkacw.
Towarzystwo Mionikw Kt na mocy uchway podjtej przez Zarzd w dniu 25. 11. 2009 roku zoyo na rece pana Burmistrza Gminy Romana Olejarza wniosek proponujcy wystpienie do Ojca witego Benedykta XVI
- o uznanie w. Jana Kantego Patronem miasta Kty.
W dniu 26. 02. 2010 roku Rada Miejska w Ktach wyrazia „… wol ustanowienia w. Jana Kantego Patronem miasta Kty i ustanowienia dnia 20 padziernika witem Patrona miasta Kty…”.
Zaproszeni na sesj Rady Miasta przedstawiciele Towarzystwa Mionikw Kt wraz z przewodniczc uzasadnili w swych wystpieniach historyczne uwarunkowania swej decyzji oraz wskazywali na potrzeb sigania do najlepszych tradycji i wzorcw w historii Kt.
Na propozycj Przewodniczcego Rady Miejskiej pana Jzefa Skudlarskiego radni przyjli owiadczenie przez aklamacje, powstajc z miejsc. Upowanili tym samym panw Burmistrza Gminy Kty i Przewodniczcego Rady Miejskiej do zoenia wniosku w Kurii Bielsko-ywieckiej na rce Jego Ekscelencji ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego.

Zobacz zdjęcia

zm


Spotkanie noworoczne

2010-01-29 07:49:55


Do tradycji przeszy ju noworoczne spotkania czonkw i sympatykw Towarzystwa Mionikw Kt, w tym wolontariuszy zbierajcych datki na rzecz odnowy zabytkowych grobw na kckim cmentarzy. Tak byo i 26 stycznia biecego roku w sali kameralnej Domu Kultury. Przewodniczca Towarzystwa Mionikw Kt Anna Chowaniak podzikowaa wszystkim kwestujcym w Dniu Wszystkich witych. Korzyci niematerialn dla nich jest satysfakcja, korzyci materialn dla kckiej nekropolii zebrana kwota 9 855,45 z – najwysza z dotychczasowych.

Zobacz zdjęcia

bb


Wesoych wit!

2009-12-23 08:19:04


yczenia zdrowych, rodzinnych i radosnych wit Boego Narodzenia oraz wszelkiej pomylnoci w nadchodzcym Nowym Roku wszystkim czonkom oraz sympatykom Towarzystwa Mionikw Kt skada Zarzd TMK

zmRekordowa kwesta

2009-11-03 09:17:54


Rekordow jak dotd kwot 9.855,45 z udao si zebra podczas kwesty organizowanej przez Towarzystwo Mionikw Kt tradycyjnie w dniu Wszystkich witych. Przed rokiem bya to kwota o ok. 700,- z nisza.
Jest to najwyszy wynik spord 12 zbirek zorganizowanych do tej pory, co moe wiadczy o rosncej popularnoci idei renowacji zabytkowych nagrobkw na kckim cmentarzu, a take o coraz wikszej ofiarnoci mieszkacw Kt. Wszystkim, ktrzy zatrzymali sie obok kwestujcych w bramach cmentarzy, pragniemy serdecznie podzikowa

Zobacz zdjęcia

zm