AKTUALNOŚCI:

21 kwest cmentarnych.

2017-12-14 09:48:42


Jednym z celów powstałego w 1977 r. Towarzystwa Miłośników Kęt była opieka nad historycznymi zabytkami miasta. I tak pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku Towarzystwo zainteresowało się cmentarzem komunalnym, na którym znajdowały się liczne zabytkowe nagrobki. Były one na grobach, które nie miały opiekunów ze strony rodziny, a ulegały zniszczeniu w wyniku działania czynników atmosferycznych. W dniu 1 listopada 1996 r. przed cmentarzem odbyła się promocyjna sprzedaż wydanej przez Towarzystwo Miłośników Kęt książki Władysława Droździka „Cmentarze i groby w Kętach”. Publikacja ta, opisująca historię kęckich cmentarzy, a także zawierająca 138 biogramów zmarłych osób, związanych z Kętami, cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających w tym dniu cmentarz tym bardziej, że można było uzyskać dedykację Władysława Droździka, jej autora.

Wówczas zrodziła się wśród członków Towarzystwa inicjatywa zorganizowania w roku następnym w dniu Wszystkich Świętych kwesty na renowację niszczejących zabytkowych pomników nagrobnych. W dniu 1 listopada 1997 r. członkowie TMK zorganizowali zbiórkę na renowację niszczejących zabytkowych nagrobków cmentarza. W tym dniu przed dwoma bramami cmentarzem kwestowali: Grażyna Bułka, Zbigniew Bugajski z dziećmi, Jan Christ, Irena Droździk, Władysław Droździk, Krystyna Góral, Halina Graś, Marian Koim, Adam Kruczalak, Maria Mitoraj – Mrzygłód, Tadeusz Olszowski, Małgorzata Kasolik - Piecha, Władysław Surówka, Dorota Wojewodzic i Magdalena Wójcik. Zebrano 2 400 zł, które przeznaczono na odbudowanie ogrodzenia pomnika nagrobnego zasłużonej dla Kęt rodziny Dołkowskich w alei głównej cmentarza. W następnym roku kwesta odbyła się przy trzech bramach, a po rozbudowie cmentarza już od kilkunastu latach odbywa się przy czterech bramach cmentarza. Dla udokumentowania wydatkowania zebranych w trakcie kwest pieniędzy, co roku w trakcie kwesty darczyńcy otrzymują ulotkę zawierającą zdjęcie odrestaurowanego zabytku, a także informacje o zebranych i wydatkowanych w danym roku środkach pieniężnych. Oprócz tego w gablocie przy bramie głównej cmentarza jest zamieszczony plakat z informacją o przeprowadzonej kweście i jej efektach. Tegoroczna kwesta okazała się rekordową, gdyż zebraliśmy 14 156,35 zł i zostanie przeznaczona w roku przyszłym na konserwację kolejnego zabytku cmentarza. W trakcie dwudziestu jeden kwest zebrano 182 217,35 zł za które poddano konserwacji, ratując je przed zniszczeniem, 18 zabytkowych pomników nagrobnych kęckiego cmentarza. Wiele z nich było w tak złym stanie, że gdyby nie wykonane prace konserwacyjne, uległyby całkowitemu zniszczeniu. Wśród odrestaurowanych są pomniki nagrobne zasłużonych osób dla Kęt jak np. burmistrzów: Jana Kopcińskiego, Antoniego Biera, Władysława Dziewońskiego, Henryka Dołkowskiego, powstańców styczniowych: Władysława Kułakowskiego, Romana Zemanka, Ignacego Komendery, poczmistrzów Jacobich, nauczycielki Marii Szczerbowskiej a także pomniki, kaplice i inne obiekty o szczególnych wartościach artystycznych, wpisane do rejestru zabytków.
Żadna z kwest nie mogłaby się odbyć bez wolontariuszy, którzy niezależnie od pogody, kwestują przy bramach cmentarza. Przez 21 lat w kwestach uczestniczyło setki wolontariuszy, z których wielu kwestuje nadal. Wszystkim kwestującym, wśród których są nauczyciele, młodzież, samorządowcy oraz członkowie i liczni sympatycy Towarzystwa Miłośników Kęt, składamy serdeczne podziękowania. Szczególne podziękowania kierujemy do członkini Towarzystwa, Małgorzaty Kasolik – Piecha, która nie tylko jako jedyna uczestniczyła we wszystkich 21. kwestach, ale również była organizatorem większości z nich. Serdeczne podziękowania kierujemy do darczyńców, których ofiarność sprawia, że ta forma działalność ma sens i mobilizuje nas do dalszego jej kontynuowania.
Kazimierz Brzuska

kb