AKTUALNOŚCI:

Kolejny zabytkowy pomnik uratowany.

2016-09-18 21:57:04


Podobnie jak w latach poprzednich również w bieżącym roku została przeprowadzona konserwacyjna kolejnego zabytkowego pomnika nagrobnego znajdującego się na kęckim cmentarzu. Tym razem katastrofalny stan kamiennego pomnika Julii z Steczowiczów wymusił wręcz konieczność jego konserwacji i jeszcze pod koniec ubiegłego roku zostały wykonane konieczne prace zabezpieczające, żeby pomnik przez okres jesieni i zimy nie uległ całkowitemu zniszczeniu. Dzięki tym pracom, można było w bieżącym roku prowadzić dalsze prace konserwatorskie, które zostały zakończone w miesiącu lipcu, co potwierdziła komisja odbioru prac, składająca się z przedstawiciela Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, administratora cmentarza, Urzędu Gminy, wykonawcy i Towarzystwa Miłośników Kęt. Autorem programu konserwatorskiego i zarazem wykonawcą prac konserwatorskich była Agnieszka Żydzik – Białek, dyplomowany konserwator dzieł sztuki. Koszt konserwacji pomnika wyniósł 13 300 zł i został pokryty ze środków zebranych w trakcie ubiegłorocznej kwesty oraz środków własnych Towarzystwa. Pomimo corocznych prac, jest jeszcze co najmniej kilka zabytkowych pomników nagrobnych wymagających pilnych prac renowacyjnych. Również w bieżącym roku w dniu 1 listopada organizujemy kwestę, a zebrane środki zostaną przeznaczone na konserwację w roku przyszłym kolejnego zabytku kęckiego cmentarza.
Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kęt
Kazimierz Brzuska

Zobacz zdjęcia

kbXIX „Almanach Kęcki”.

2016-05-09 19:32:51


W dniu 6 maja 2016 r. w sali studyjnej kęckiego Domu Kultury odbyło się spotkanie promocyjne XIX numeru oczekiwanego „Almanachu Kęckiego” na które przybyli autorzy, sympatycy wydawnictwa i członkowie Towarzystwa Miłośników Kęt.
Najnowszy „Almanach” zaprezentowany został przez jego redaktora Tadeusza Dryję, który przybliżył zebranym zawartość i przesłanie tego numeru. Zawiera on szereg interesujących artykułów m.in. o 120 leciu Przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek, budowie zapory na Sole w Porąbce, 300 leciu konsekracji klasztoru Franciszkanów czy o przegranej batalii o powiat kęcki w 1866 r. Przewodniczący Towarzystwa Kazimierz Brzuska wręczył wraz z podziękowaniami najnowszy numer „Almanachu Kęckiego” autorom artykułów, oraz osobom i instytucjom sprzyjającym działalności Towarzystwa. Szczególne podziękowania skierował władzom gminy na ręce obecnego na uroczystości I zastępcy burmistrza Rafała Ficonia za pomoc finansową, dzięki której „Almanach Kęcki” nr XIX mógł się ukazać. Co prawda jubileuszowy XX numer ukaże sie w roku przyszłym, jednak to ten rok jest dwudziestym rokiem, w którym powstawały kolejne „Almanachy”, stąd spotkanie poświęcone było podsumowaniu tego okresu. Należy przypomnieć, że inicjatorami, autorami i wieloletnimi redaktorami „Almanachu Kęckiego” byli kęccy poloniści Irena i Władysław Droździkowie.
Nowy „Almanach Kęcki” można już nabyć w kęckim Muzeum, księgarni przy ul. Mickiewicza, i w „Dewocjonaliach” na kęckim rynku.

Zobacz zdjęcia

kbAlmanach Kęcki XIX

2016-05-02 20:00:23


W dniu 6.05.2016 r. (piątek) o godz. 18.00 w Domu Kultury w Kętach odbędzie się spotkanie promocyjne nowego, XIX numeru „Almanachu Kęckiego”. Zapraszamy autorów, członków Towarzystwa i osoby zainteresowane naszym wydawnictwem, które będzie można nabyć w trakcie spotkania.Zobacz zdjęcia

kbWalne Zebranie Członków

2016-02-12 20:13:24


W dniu 3 lutego w Domu Kultury odbyło sie Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Kęt, w trakcie którego przewodniczący Kazimierz Brzuska
złożył w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z działalności w 2015 r. Towarzystwo wydało XVIII numer „Almanachu Kęckiego” oraz kalendarz na 2016 r. z pięknymi reprodukcjami starych pocztówek. Poddano konserwacji 2 zabytkowe pomniki i rozpoczęto konserwację kolejnego pomnika. Listopadowa kwesta cmentarna okazała się rekordowa. Zebrano 12 834,77 zł, które w całości zostaną przeznaczone na dalsze prace konserwacyjne. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, zebrani udzielili Zarządowi Towarzystwa absolutorium za 2015 r. Kazimierz Brzuska przedstawił również założenia programowe na 2016 z których najważniejsze to kontynuacja działalności wydawniczej i prowadzenie dalszych prac konserwatorskich. W dyskusji poruszano różne tematy m.in. poruszono sprawę dzwonu „Michał” oraz uchwalono, że zostanie przygotowane pisemne wystąpienie Towarzystwa z podpisami członków do burmistrza i Rady Miejskiej w sprawie remontu ze środków budżetowych krzyża głównego na kęckim cmentarzu. Zebranie zakończyło się rozmowami przy skromnym poczęstunku.

Zobacz zdjęcia

kbZaproszenie na Walne Zebranie

2016-01-26 13:18:04


Zarząd Towarzystwa Miłośników Kęt zaprasza na Walne Zebranie członków, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury w Kętach.
PORZĄDEK ZEBRANIA

1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania,
3. Wybór sekretarza zebrania.
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdania przez przewodniczącego.
6. Program działań na 2016 r.
7. Dyskusja.
8. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
9. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
10. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący
Kazimierz Brzuska

kbpoprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 następna